Prihlásenie / Registrácia
Editovať inzerát Moje inzeráty

Obchodné podmienky


1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je spoločnosť:

BLT-SK, s.r.o
Dlhé Pole 163, 013 32A
IČO:47 136 219 , DIČ:2023767801
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 59100/L

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.eurobid.sk. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup k bohatej zbierke inzerátov 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ - osoba, ktorá pomocou vhodného softwérového vybavenia a počítačového zariadenia využíva služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke.

Inzerent - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Službu na inzerovanie (predaj, kúpa, prenájom, dar, výmena, hľadanie) tovarov a služieb Používateľom.

2. Všeobecné ustanovenie

Vyhradzujeme si právo vymazať už zvýhodnený inzerát, ktorý porušuje Podmienky pridavania inzerátov!

Spoplatnené služby môžu využívať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Medzi spoplatnené služby patri topovanie inzerátu a zadávanie aukcie.

Topovanie inzerátu v kategórii - táto služba je určená na posunutie inzerátu na prvú pozíciu v kategórii. Každé topovanie posúva inzerát o 7 dní dopredu od dátumu topovania inzerátu. Topovanie inzerátov sa nevzťahuje pri vyhľadávaní inzerátov.

3. Realizácia objednávky

Na základe elektronických objednávok sa realizujú jednotlivé kúpne zmluvy. Pre akceptáciu objednávky Prevádzkovateľom je potrebné, aby objednávka bola zadaná cez Službu a obsahovala tieto základné náležitosti:

 • identifikačné údaje Používateľa alebo Inzerenta, t.j. názov a sídlo spoločnosti podľa Obchodného, resp. Živnostenského registra, IČO, IČ DPH, resp. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu Používateľa alebo Inzerenta
 • kontaktný email Používateľa alebo Inzerenta
 • určený spôsob platby
 • druh spoplatnenej služby

Po ukončení objednávky Používateľ alebo Inzerent svoju voľbu potvrdí a bude mu umožnené zaplatenie za objednávku zvoleným spôsobom platby.

4. Spôsob platby

Za objednané služby môže Používateľ zaplatiť týmito spôsobmi:

 • a) zaslaním SMS správy - túto možnosť môžu využívať registrovaní aj neregistrovaní Používatelia. Táto forma platby sa nedá využiť pre doplnkové služby, napr. Firemná vizitka. Unikátny kód zo stránky Platbamobilom.sk zašlete SMS správou na skrátené číslo 8866. Po úspešnom prijatí kódu prebehne platba. (Podporujú operátori Orange Slovensko, T-Mobile Slovensko a Telefónica O2 Slovakia).
 • b) použitím vopred zakúpeného kreditu - túto možnosť majú iba registrovaní Používatelia. Kredit je možné zakúpiť online cez TatraPay Tatrabanky, alebo online kreditnou kartou cez CardPay Tatrabanky. Kredit je potom možné akýmkoľvek spôsobom využívať na zvýhodňovanie inzerátov alebo iných spoplatnených služieb podľa aktuálneho cenníka.
 • c) online cez TatraPay Tatrabanky - táto možnosť je pre registrovaných aj neregistrovaných Používateľov, ktorí sú klientami Tatrabanky. Pri zvolení platby Tatrapay Tatrabanky, bude faktúra vystavená a zaslaná na registračný mail ihneď po potvrdení platby.
 • d) online platobnými kartami VISA a Mastrecard cez CardPay Tatrabanky - táto možnosť je pre registrovaných aj neregistrovaných Používateľov, ktorí používajú pri platbách kreditné karty. Pri zvolení platby cez CardPay bude faktúra vystavená a zaslaná na registračný mail ihneď po potvrdení platby.
 • e) prevodom na účet - táto možnosť je pre registrovaných aj neregistrovaných Používateľov. Pri objednaní služby, je možnosť zvolenia platby za službu vkladom alebo prevodom na účet. Pri zvolení tejto možnosti, bude na registračný mail zaslaná zálohová faktúra. Po uhradení zálohovej faktúry a pripísaní sumy na účet, bude na registračný mail zaslaná faktúra.

5. Kúpa kreditu

Zakúpenie kreditu sa zrealizuje v prihlasovacom konte Používateľa a to zvolením požadovanej výšky kreditu a zvolením spôsobu platby. Úhrada za kúpu kreditu sa dá vykonať priamym vkladom na účet Prevádzkovateľa, prevodom na účet Prevádzkovateľa, online cez TatraPay Tatrabanky, online kreditnou kartou cez CardPay Tatrabanky alebo formou SMS platby PlatbaMobilom.

 • pri zvolení možnosti vkladu na účet alebo prevodu na účet, bude ihneď zaslaná na registračný mail zálohová faktúra. Po uhradení zálohovej faktúry a pripísaní sumy na účet, bude na registračný mail zaslaná faktúra a pripísané kredity (podľa objednanej hodnoty) na konto Používateľa. Kredity budú pripísané podľa doby pripísania platby na účet nasledovne:

  • (a) ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa do 12.00 hod. v pracovnom dni, kredity budú pripísané v ten istý deň najneskôr do 16.30 hod.
  • (b) ak bude platba pripísaná na účet prevádzkovateľa po 12.00 hod., kredity budú pripísané najneskôr nasledujúci pracovný deň do 16.30 hod.
  • (c) ak bude platba pripísaná na účet počas dňa pracovného voľna alebo štátneho sviatku, kredity budú pripísané najneskôr nasledujúci pracovný deň do 16.30 hod.
 • pri zvolení možností platby online cez TatraPay Tatrabanky, online kreditnou kartou cez CardPay Tatrabanky alebo formou SMS platby PlatbaMobilom, bude faktúra vystavená a zaslaná na registračný mail ihneď po potvrdení platby a následne budú pripísane kredity (podľa objednanej hodnoty) na konto Používateľa.

Zakúpený a nespotrebovaný kredit sa nevracia.

6. Aktivácia spoplatnených služieb

Aktivácia topovania inzerátu

Každý inzerát bude topovaný po objednaní a zaplatení služby.

Pri využití platby kreditom, online TatraPay Tatrabanky, online kreditnou kartou cez CardPay Tatrabanky alebo formou SMS platby PlatbaMobilom, bude inzerát zvýhodnený okamžite.

V prípade vkladu alebo prevodu na účet bude inzerát zvýhodnený nasledovne:

 • ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa do 12.00 hod. v pracovnom dni, inzerát bude zvýhodnený v ten istý deň najneskôr do 16.30 hod.
 • ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa po 12.00 hod., inzerát bude zvýhodnený najneskôr nasledujúci pracovný deň do 16.30 hod.
 • ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa počas dňa pracovného voľna alebo štátneho sviatku, inzerát bude zvýhodnený najneskôr nasledujúci pracovný deň do 16.30 hod.

Aktivácia vytvorenej aukcie

Každá vytvorená aukcia sa zobrazí hneď po uhradení aukčného poplatku.

Pri využití platby kreditom, online TatraPay Tatrabanky, online kreditnou kartou cez CardPay Tatrabanky alebo formou SMS platby PlatbaMobilom, bude inzerát zvýhodnený okamžite.

V prípade vkladu alebo prevodu na účet bude inzerát zvýhodnený nasledovne:

 • ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa do 12.00 hod. v pracovnom dni, inzerát bude zvýhodnený v ten istý deň najneskôr do 18:00 hod.
 • ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa po 12.00 hod., inzerát bude zvýhodnený najneskôr nasledujúci pracovný deň do 18:00 hod.
 • ak bude platba pripísaná na účet Prevádzkovateľa počas dňa pracovného voľna alebo štátneho sviatku, inzerát bude zvýhodnený najneskôr nasledujúci pracovný deň do 18:00 hod.

7. Zrušenie objednávky

V prípade, ak má Používateľ objednané platené služby, tieto je možné stornovať pred ich uhradením.

V prípade, ak Používateľ zaplatil za zvýhodnenie inzerátu, toto zvýhodnenie nie je možné stornovať, ani pozastaviť.

V prípade, ak Používateľ pozastaví alebo zruší inzerát, doba zvýhodnenia inzerátu plynie naďalej. Užívateľ v tomto prípade nemá právo na vrátenie peňazí ani kreditov.

V prípade, ak Používateľ zruší svoje Používateľské konto, Používateľ v tomto prípade nemá právo na vrátenie peňazí za aktiváciu Firemnej vizitky, ani kreditov.

Ak Používateľ za objednanú službu nezaplatí, služba nebude aktivovaná.

8. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 • aktivovať platené služby Používateľovi na základe riadne vyplnenej a zaplatenej objednávky.
 • uvádzať stav kreditov v jeho konte.
 • zasielať e-maily s daňovými dokladmi za objednané a riadne zaplatené služby.
 • neposkytovať osobné údaje Používateľov tretím osobám, ani ich komerčne využívať.
 • informovať o nových skutočnostiach, ktoré Prevádzkovateľ prevedie v systéme
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť poskytovanie služieb Užívateľovi, ak tento porušuje ustanovenia tejto dohody.
 • Prevádzkovateľ má právo komukoľvek bez udania dôvodu odmietnuť poskytnutie služby.
 • Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré boli spôsobené nefunkčnosťou Služby z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo na technickú odstávku systému, ktorá môže spôsobiť dočasný výpadok dostupnosti spoplatnených služieb.
 • ak Prevádzkovateľ vykoná zmenu cien spoplatnených služieb, tieto nebudú mať vplyv na už objednané a uhradené spoplatnené služby počas celej doby, na ktorú boli zaplatené podľa cien z pôvodného cenníka.
 • v prípade porušenia Všeobecných podmienok zo strany Používateľa má Prevádzkovateľ právo upozorniť Používateľa a žiadať nápravu, deaktivovať spoplatnenú službu bez nároku na vrátenie peňazí alebo Používateľa zo systému vyradiť bez akéhokoľvek upozornenia a nároku na vrátenie peňazí.
 • Prevádzkovateľ ma právo ukončiť prevádzku Služby. V takom prípade je povinný na to upozorniť Používateľov najmenej 30 dní pred dátumom ukončenia prevádzkovania Služby. Od tejto doby nebude možné využiť zvýhodňovanie inzerátov prostredníctvom spoplatnených služieb. Používateľovi, ktorý má aktivované platené služby, vzniká nárok na vrátenie pomernej časti z ceny za čas zostávajúci do konca predplatných služieb. Prevádzkovateľ je povinný vrátiť finančnú čiastku za neminutý objem kreditov Používateľa v jeho konte.

Povinnosti Používateľa

 • dodržiavať Všeobecné podmienky, Podmienky pridávania a Obchodné podmienky pre využitie spoplatnených služieb
 • poskytovať pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe resp. firme, ktoré sú potrebné na vyhotovenie faktúr
 • pre zaplatenie spoplatnených služieb využiť jednu z možností spôsobu platenia za tieto služby

9. Reklamačný poriadok

V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa Služby.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ spoplatnenej služby je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, podnikne kroky smerujúce k jej náprave.

Okrem uvedeného je tiež Prevádzkovateľ spoplatnenej služby povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Reklamácie sa prijímajú na e-mailovej adrese eurobid(zavináč)eurobid.sk.

10. Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Používateľom sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky meniť.