Prihlásenie / Registrácia
Editovať inzerát Moje inzeráty

Všeobecné podmienky

Prevádzkovateľ poskytuje Službu Používateľom na základe nasledujúcich podmienok (ďalej len Podmienky používania), ktoré môžu byť z času na čas doplnené bez toho, aby o tom Používateľov upovedomil.

Používateľ súhlasí s tým, že Služba môže zahŕňať aj reklamu a že táto reklama je potrebná pre riadne fungovanie Služby. Taktiež súhlasí s tým, že Služba zahŕňa aj určitú formu komunikácie, ako napríklad rôzne oznamy, administratívne správy a letáky a že táto komunikácia je súčasťou členstva v Službe a že bude mať možnosť sa z nej odhlásiť. Prihlásením cez Facebook užívateľ automaticky súhlasí s týmito podmienkami. Pokiaľ nebude výslovne určené inak, akékoľvek ďalšie nové súčasti, ktoré rozšíria doteraz ponúkané služby, vrátane nových vlastností Služby, budú podliehať týmto Podmienkam používania.

1. Vysvetlivky pojmov

Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom Služby je spoločnosť:

BLT-SK, s.r.o
Dlhé Pole 163, 013 32
IČO 47 136 219 - DIČ 2023767801,
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka číslo 59100/L

Orgánom dozoru je Slovenská Obchodná Inšpekcia, Krajský Inšpektorát Žilina, Predmestská 1359/71, 010 01 Žilina

Služba - internetová stránka prevádzkovaná na doméne www.eurobid.sk. Vďaka svojmu systému nástrojov dostupných cez rôzne médiá, ktoré sú známe v súčasnosti alebo budú vyvinuté v budúcnosti, poskytuje svojim Používateľom prístup k bohatej zbierke inzerátov 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku s výnimkou plánovaných odstávok.

Používateľ - osoba, ktorá pomocou vhodného softwérového vybavenia a počítačového zariadenia využíva služby sprístupnené Prevádzkovateľom na webovej stránke.

Inzerent - fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Službu na inzerovanie (predaj, kúpa, prenájom, dar, výmena, hľadanie) tovarov a služieb Používateľom.

Obsah - priestor, ktorý môže byť zobrazovaný v podobe textu, obrazu, zvuku alebo videa v elektronickej forme

2. Základné podmienky

Služba je užívateľom poskytované zadarmo. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť inzeráty na iných inzertných serveroch.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí.

3. Aukcia

Interakcia medzi Inzerentom a Používateľom prebieha ako pri každej aukcii.

Inzerent sa zaväzuje podrobne opísať v pravdivom znení ponúkaný tovar a predať ho výhercovi aukcie po skončení bezprostredne po ukončení aukcie za vyhranú sumu a poštovné náklady uvedené v aukcii. Ak Inzerent nesplní podmienky predaja:

 • nepredá presne tovar, ktorý bol v aukcii podľa presného popisu
 • zašle používateľovi iný tovar, než bol v aukcii bez dohody s používateľom
 • nezašle vyhraný tovar používateľovi, ktorý aukciu vyhral bez priamej konverzácie a dohody s používateľom v tom prípade Pužívateľ – Výherca aukcie, môže podať portálu eurobid.sk podnet na riešenie situácie a po prešetrení, ak je to v súlade so Všeobecnými podmienkami, tomuto Inzerentovi bude účet na eurobid.sk zrušený a zablokovaný.

Používateľ – výherca aukcie sa zaväzuje kúpiť , prebrať od kuriéra , alebo inak doručený vyhraný tovar v aukcii bezprostredne po vyhratí danej aukcie za výhernú sumu a poštovné náklady uvedené v aukcii. Ak používateľ

 • nekúpi
 • neprevezme od kuriéra, alebo inak doručený tovar
 • inak poruší zásady zakúpenia tovaru z vyhranej aukcie bez akejkoľvek konverzácie a dohode s Inzerentom aukcie, v tom prípade Inzerent môže podať portálu eurobid.sk podnet na riešenie situácie a po prešetrení, ak je to v súlade s Všeobecnými podmienkami, tomuto používateľovi – Výhercovi aukcie bude účet na eurobid.sk zrušený a zablokovaný

Pri porušení týchto podmienok si portál eurobid.sk vyhradzuje právo zrušiť a blokovať účet jednotlivých registrovaných fyzických, alebo právnických osôb.

4. Registrácia Používateľa

V prípade záujmu o využívanie rozšírených služieb musíte prehlásiť, že váš vek vás oprávňuje uzatvárať platné a záväzné zmluvy a že nie ste osoba, ktorá má na základe zákonov Slovenskej republiky alebo iných právnych predpisov nejaké obmedzenia vo využívané služieb. Tiež súhlasíte, že: (a) poskytnete pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe, ktoré si vyžaduje registračný formulár a (b) budete udržiavať a pravidelne dopĺňať tieto informácie, aby boli vždy pravdivé, presné, platné a kompletné. Ak poskytnete nepravdivé, nepresné, nekompletné a neplatné informácie, alebo ak Prevádzkovateľ Služby nadobudne odôvodnené podozrenie, že vaše informácie sú nepravdivé, nepresné, neplatné alebo nekompletné, má právo pozastaviť alebo obmedziť váš účet a odmietnuť akékoľvek ďalšie využívanie Služieb alebo jej častí. Prevádzkovateľ sa zaujíma aj o bezpečnosť a súkromie svojich užívateľov, hlavne detí. Majte na pamäti, že Služba je navrhnutá tak, aby oslovila čo najširší okruh Používateľov.

5. Ochrana súkromia

ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ O UŽÍVATEĽOCH, OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 1. Užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, podpisom Zmluvy alebo odoslaním Objednávky potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade služby registrácie domény tiež dátum narodenia a číslo identifikačného dokladu sú presné a pravdivé. Spracúvanie uvedených osobných údajov sa vykonáva na právnom základe: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Užívateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením Zmluvy na základe žiadosti Užívateľa v zmysle ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)     Účelom spracúvania osobných údajov je zhromažďovanie, uchovávanie a spracúvanie osobných údajov Poskytovateľom a ich použitie na fakturačné účely, registráciu domény a ďalšie úkony spojené s objednanou a poskytovanou Službou, vrátane neskoršej komunikácie s Užívateľom (reklamácia, odstúpenie od zmluvy a pod.), ako aj pre potreby vlastného marketingu Poskytovateľa, pre účely ponúkania Služieb, zasielania informácií o produktoch, a to aj elektronickými prostriedkami (e-mail, sms, telemarketing). Užívateľ nesie plnú zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnosťou alebo neaktuálnosťou poskytnutých osobných údajov. 2. Poskytovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje nad rozsah uvedený v bode 13.1. týchto VOP a ktorých spracúvanie nie je zlučiteľné s právnym základom uvedenom v bode 13.1. týchto VOP, len na základe predchádzajúceho súhlasu poskytnutého Užívateľom dobrovoľne a na vopred stanovený účel, rozsah a dobu. Užívateľ má právo udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia Poskytovateľovi. 3. Poskytovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie objednanej Služby a zabezpečenie jej chodu. Osobné údaje nie sú poskytované žiadnym tretím osobám s výnimkou produktov, pri ktorých je výslovne uvedený opak. V takom prípade je však Poskytovateľ povinný v zmluvnom vzťahu s treťou osobou dohodnúť ochranu osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov, a zároveň je v Zmluve povinný informovať Užívateľa, že poskytnutie osobných údajov tretej osobe je nevyhnutné pre plnenie Zmluvy a v opačnom prípade nie je možné Službu poskytnúť. Pre tieto účely je nevyhnutné, aby Poskytovateľ získal od Užívateľa súhlas. 4. Všetky osobné údaje sú chránené v zmysle platných právnych predpisov, najmä Zákona o ochrane osobných údajov. 5. Poskytovateľ nemá oprávnenie zasahovať do obsahu internetových prezentácií Užívateľa, ani oprávnenie na monitorovanie alebo odkladanie elektronickej pošty Užívateľa, s výnimkou vykonávania pravidelnej zálohovacej činnosti pre Užívateľa na základe jeho Objednávky. 6. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať všetky kroky k najvyššiemu zabezpečeniu osobných údajov Užívateľa, ako aj k zabezpečeniu všetkých dátových, databázových a poštových súborov Užívateľa pred ich stratou, poškodením alebo zničením. 7. Poskytovateľ vystupuje vo vzťahu k zákazníkom Užívateľa v pozícii Sprostredkovateľa podľa ustanovenia čl. 28 GDPR . Z tohto dôvodu sa Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom riadi nasledovným: 1. Poskytovateľ nesmie poveriť spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa bez predchádzajúceho osobitného písomného súhlasu Užívateľa. V prípade písomného súhlasu Užívateľa je Poskytovateľ tomuto ďalšiemu sprostredkovateľovi v zmluve alebo inom právnom úkone povinný uložiť rovnaké povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov, ako sú ustanovené v tejto Zmluve, pričom zodpovednosť voči Užívateľovi nesie Poskytovateľ, ak ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov. 2. Poskytovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje len pre účely poskytovania Služieb. 3. Poskytovateľ spracúva osobné údaje po celú dobu platnosti a účinnosti Zmluvy medzi ním a Užívateľom. 4. Poskytovateľ spracúva osobné údaje v identickom rozsahu, v akom ich spracúva Užívateľ. 5. Dotknutými osobami sú zákazníci Užívateľa. 6. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať s osobnými údajmi iba spracovateľské operácie nevyhnutné na splnenie účelu spracúvania, a to najmä: získavanie, zhromažďovanie, uchovávanie a likvidáciu. 7. Poskytovateľ je povinný spracúvať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, aby bolo možné dosiahnuť účel spracúvania a len v súlade s podmienkami tohto článku VOP, prípadne písomnými pokynmi Užívateľa, a to aj vtedy, ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Ak ide o prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, Poskytovateľ je pri takom prenose povinný oznámiť Užívateľovi túto požiadavku pred spracúvaním osobných údajov, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, takéto oznámenie nezakazuje z dôvodov verejného záujmu. 8. Poskytovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. 9. Poskytovateľ vyhlasuje že zaručuje bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, pričom pri prijímaní technických a organizačných opatrení za účelom zabezpečenia ochrany práv a ochrany osobných údajov zákazníkov Užívateľa najmä pred náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným poskytnutím prenášaných osobných údajov, uchovávaných osobných údajov alebo inak spracúvaných osobných údajov, alebo neoprávneným prístupom, bral do úvahy povahu, rozsah, kontext a účel spracúvania osobných údajov, rizika, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť ochrany osobných údajov a ich závažnosť. 10. Poskytovateľ je povinný neposkytnúť osobné údaje tretím osobám, nepoužiť osobné údaje na iný než dohodnutý účel, nezneužiť pre svoj prospech alebo prospech tretej osoby a nenakladať s osobnými údajmi v rozpore s týmto článkom VOP. 11. Poskytovateľ a jeho zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch získaných o zákazníkoch Užívateľa. Osobné údaje nesmú využiť pre osobnú potrebu, nesmú ich zverejniť, poskytnúť ani sprístupniť. Túto mlčanlivosť sa zaväzujú zachovať aj po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy. Poskytovateľ zodpovedá za to, že mlčanlivosť budú zachovávať aj jeho zamestnanci a iné nimi poverené osoby, ako aj prípadní externí spolupracovníci. 12. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby zhromaždené osobné údaje boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu zákazníkov Užívateľa len počas nevyhnutnej doby na dosiahnutie účelu spracúvania. 13. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností Užívateľa reagovať na žiadosti zákazníkov Užívateľa pri výkone ich práv podľa ustanovení kapitoly III GDPR , vrátane oznámenia Užívateľa o každej písomnej žiadosti o prístup, ktoré boli doručené Poskytovateľovi v súvislosti s povinnosťami Užívateľa podľa GDPR, zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) a iných súvisiacich predpisov. 14. Poskytovateľ sa zaväzuje spolupracovať a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť pri zabezpečovaní dodržiavania povinností podľa ustanovení čl. 32 až 36 GDPR, a to: a. zabezpečiť bezpečnosť spracúvania; b. oznámiť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým osobám, ak je to potrebné, akékoľvek porušenie ochrany osobných údajov; c. v prípade potreby vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, týkajúce sa vplyvu spracúvania na ochranu osobných údajov; d. konzultovať s Úradom na ochranu osobných údajov pred uskutočnením akéhokoľvek spracúvania, ak z posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov vyplýva, že toto spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, ak by Užívateľ neprijal opatrenia na zmiernenie tohto rizika. 15. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v ustanovení čl. 28 GDPR a poskytnúť Užívateľovi súčinnosť v rámci auditu ochrany osobných údajov a kontroly zo strany Užívateľa alebo audítora, ktorého poveril Užívateľ. 16. Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť Užívateľovi, ak podľa názoru Poskytovateľa akýkoľvek pokyn udelený Užívateľom porušuje zákon o ochrane osobných údajov, osobitný predpis alebo medzinárodnú zmluvu, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. 17. Poskytovateľ sa zaväzuje po skončení platnosti a účinnosti Zmluvy, na základe rozhodnutia Užívateľa vymazať osobné údaje alebo vrátiť osobné údaje Užívateľovi a vymazať existujúce kópie, ktoré obsahujú osobné údaje, ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov. 8. Poskytovateľ v súlade s ustanovením čl. 13 GDPR oznamuje Užívateľovi ako dotknutej osobe nasledovné informácie: 1.    Identifikačné údaje Poskytovateľa: BLT-SK, s.r.o , Dlhé Pole 163, 013 32  ;  2.    Poskytovateľa je možné kontaktovať na e-mailovej adrese:  eurobid@eurobid.sk, 3. Účel, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov, je uvedený v bode 13.1. tohto článku; 4. Zoznam osobných údajov je uvedený v bode 13.1. tohto článku; 5. V osobitných prípadoch, ak je pre poskytnutie Služby Poskytovateľom nevyhnutné poskytnúť osobné údaje tretej osobe alebo preniesť osobné údaje do tretej krajiny, poskytne Poskytovateľ o tejto skutočnosti Užívateľovi informáciu. 6. Poskytovateľ uchováva osobné údaje po celú dobu poskytovania Služby. 7. Užívateľ má právo požadovať od Poskytovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov alebo právo na obmedzenie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj právo na prenosnosť osobných údajov. 8. Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov. 9. Poskytnutie osobných údajov uvedených v bode 13.1. Užívateľom je potrebné pre uzavretie Zmluvy a poskytnutie Služby. 9. Informácie o právach dotknutej osoby – Užívateľa:  Osoba poskytujúca osobné údaje (dotknutá osoba - Užívateľ) má v zmysle ustanovenia čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR  nasledovné práva 1. Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať od Poskytovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedených v bode 13.8. 2. Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 3. Právo na výmaz osobných údajov podľa čl 17 GDPR: Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz, ak: a. osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, b. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, c. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, d. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, e. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa GDPR, Zákona o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, f. sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti. 4. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR : Dotknutá osoba má právo na to, aby Poskytovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak: a. dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Poskytovateľovi overiť správnosť osobných údajov, b. spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, c. Poskytovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, d. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Poskytovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby. Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je Poskytovateľ povinný informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené. 5. Na základe čl. 19 GDPR  je Poskytovateľ v prípade, ak to dotknutá osoba požaduje, povinný informovať dotknutú osobu o príjemcoch, ktorým Poskytovateľ oznámil opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov. 6. Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR : Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Poskytovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. 7. Právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR : Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe z dôvodu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo z dôvodu, že spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Poskytovateľa alebo tretej strany, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Poskytovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 8. Na základe čl. 22 GDPR  má dotknutá osoba právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú. 9. Na základe čl. 34 GDPR  má dotknutá osoba právo, aby jej Poskytovateľ bez zbytočného odkladu oznámil porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. 10. Poskytnutie informácií dotknutej osobe 1. Poskytovateľ je povinný  poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informácie podľa čl. 13 GDPR a oznámenia podľa čl 15 až 22 a čl. 34 GDPR , ktoré sa týkajú spracúvania jej osobných údajov. Informácie je povinný poskytnúť v listinnej podobe alebo elektronickej podobe, spravidla v rovnakej podobe, v akej bola podaná žiadosť. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže Poskytovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom. Poskytovateľ je pri uplatňovaní práv podľa čl. 15 až 22 GDPR  povinný poskytnúť dotknutej osobe súčinnosť. 2. Poskytovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa bodu 1 do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedenú lehotu môže Poskytovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace, a to aj opakovane. Poskytovateľ je povinný informovať o každom takom predĺžení dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi predĺženia lehoty. 3. Informácie podľa bodu 1 poskytuje Poskytovateľ bezodplatne. 4. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Poskytovateľ môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na oznámenie alebo primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. 11. Obmedzenie práv dotknutej osoby  O obmedzení práv dotknutej osoby v súlade a podľa čl. 23 GDPR a § 30 Zákona o ochrane osobných údajov Poskytovateľ informuje dotknutú osobu, ak tým nie je ohrozený účel obmedzenia.

Tento odsek neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie uvedené pri inzeráte vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

6. Prihlasovacie konto, heslo a bezpečnosť

Po ukončení registračného procesu obdržíte potvrdzovací mail ku vášmu účtu. Ste zodpovedný za udržiavanie názvu vášho účtu a hesla v tajnosti a ste tiež plne zodpovedný za všetky aktivity, ktoré sú vykonávané cez váš účet alebo heslo. Súhlasíte, že (a) okamžite upozorníte Prevádzkovateľa na nepovolené používanie vášho účtu alebo hesla alebo na iné porušenie bezpečnosti, a (b) sa uistíte, že ste sa odhlásili zo svojho účtu po každom použití. Prevádzkovateľ nemôže a nebude zodpovedať za škody vzniknuté tým, že nedodržíte podmienky uvedené v tejto sekcii.

7. Správanie sa Používateľov Služby

Rozumejte, že za všetky informácie, údaje, text, zvuky, fotografie, grafiku, video, správy, značky alebo iné materiály, či už verejne alebo súkromne šírené, je zodpovedná osoba, od ktorej tieto materiály pochádzajú. To znamená, že vy, nie Prevádzkovateľ, ste úplne zodpovedný za to, čo odosielate, emailujete, vysielate a iným spôsobom šírite cez Službu. Prevádzkovateľ nekontroluje Obsah odosielaných informácií cez formuláre a preto neručí za presnosť, úplnosť alebo kvalitu Obsahu. Preto vedzte, že používaním služieb môžete byť vystavení Obsahu, ktorý je urážlivý, neslušný alebo nepríjemný. Prevádzkovateľ nebude za žiadnych okolností nijako zodpovedný za akýkoľvek Obsah (vrátane akýchkoľvek chýb alebo vynechania Obsahu), alebo za akékoľvek straty a škody spôsobené používaním akéhokoľvek zaslaného, emailovaného, vysielaného alebo inak použitého Obsahu.

Súhlasíte, že nebudete využívať Službu na:

 • a) vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, hrubý, obťažujúci, protiprávny, ohováračný, vulgárny, obscénny, hanobiaci, narušujúci súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasistický, proti-etnický alebo inak nepríjemný
 • b) akékoľvek ubližovanie menšinám
 • c) vydávanie sa za inú osobu alebo za pracovníka Služby alebo klamné vyjadrenie vzťahu s danou osobou
 • d) pozmeňovanie údajov a identifikátorov v snahe skryť pôvod obsahu posielaného cez služby
 • e) vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý nemáte právo zverejňovať na základe zákona alebo zmluvy alebo dôverných vzťahov (ako napr. vnútorné informácie, zákonom chránené a tajné informácie na základe pracovnoprávnych vzťahov)
 • f) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý porušuje patent, obchodnú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné majetkové právo
 • g) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, reklamných materiálov, nevyžiadaných mailov, reťazových listov, pyramídových hier, alebo akejkoľvek inej formy neoprávnených žiadostí, okrem okruhov, ktoré sú špeciálne na to určené
 • h) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie materiálov, ktoré obsahujú softverové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy určené na rušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia
 • i) obmedzovanie alebo rušenie Služby, alebo serverov a sieti pripojených k Službe, alebo porušovať podmienky alebo predpisy sietí pripojených k Službe
 • j) úmyselne alebo neúmyselne porušovanie platných miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných práv
 • k) poskytovanie materiálov alebo zdrojov (alebo ukrývanie a zatajovanie pôvodu, miesta, zdroja alebo vlastníctva) organizáciám
 • l) sledovanie alebo iné obťažovanie ostatných
 • m) zhromažďovanie osobných údajov o iných užívateľoch v spojení so zakázanými aktivitami

Ste si vedomí, že Prevádzkovateľ môže, ale nemusí kontrolovať Obsah, ale Prevádzkovateľ a jeho tvorcovia majú právo (ale nie povinnosť) podľa vlastného uváženia prezerať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý je šírený cez Službu. Majú tiež právo odstrániť akýkoľvek Obsah, ktorý porušuje Podmienky používania alebo je inak sporný. Súhlasíte, že musíte zhodnotiť a znášať riziko spojené s využívaním Obsahu, s jeho dôveryhodnosťou, presnosťou, kompletnosťou alebo užitočnosťou. Vzhľadom k tomu si ste vedomí toho, že sa nemôžete spoliehať na akýkoľvek Obsah získaný cez Službu.

Ste si vedomí a súhlasíte s tým, že Prevádzkovateľ môže uchovávať informácie o vašom účte a o obsahu a môže ich legálne zverejniť, ak si to vyžaduje zákon alebo ak si myslí, že je to nevyhnutné, a to v prípade:

 • súdneho procesu
 • presadenia obchodných podmienok
 • ak Obsah porušuje práva tretej strany
 • ak to sami vyžadujete
 • ochrany práv, majetku alebo osobnej bezpečnosti Prevádzkovateľa, jeho používateľov a verejnosti.

Rozumiete, že Služba a softvér zahrnutý v Službe môže obsahovať bezpečnostné prvky, ktoré dovoľujú, aby boli digitálne materiály chránené a že používanie týchto materiálov podlieha pravidlám určeným Službe. Nemôžete obísť tieto pravidlá spadajúce pod Službu. Akékoľvek nepovolené zverejňovanie, reprodukcia, distribúcia alebo verejné šírenie materiálov poskytnutých službou, je prísne zakázané.

8. Hodnotenie užívateľa

AUKCIA

Inzerent aukcie a Používateľ – výherca aukcie si po skončení navzájom zasielajú hodnotenie o tovare ako aj o zakúpení tovaru.

Toto hodnotenie pomáha:

 • Používateľom pri výbere tovaru a hlavne výbere Inzerenta a kontroly jeho bezúhonnosti pri predaji svojho tovaru v jednotlivej aukcii pred prihadzovaním ceny na jeho aukcie.
 • Inzerentom pri kontrole Používateľa – výhercu, či vyhrané aukcie kupuje bez porušovania vyššie špecifikovaných Všeobecných podmienok Aukcie, ako sú úhrada a prevzatie vyhraného tovaru.

9. Pošta

Vnútorná pošta v rozhraní portálu eurobid.sk je určené pre registrovaných užívateľov. Slúži na komunikáciu medzi Inzerentom a Používateľom – kupujúcim, napríklad pre získavanie doplňujúcich informácii o tovare, dohode o kúpe a zasielaní tovaru a podobne.

Táto služba nesmie byť použitá pre:

 • a) vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, hrubý, obťažujúci, protiprávny, ohováračný, vulgárny, obscénny, hanobiaci, narušujúci súkromie inej osoby, nenávistný alebo rasistický, proti-etnický alebo inak nepríjemný
 • b) akékoľvek ubližovanie menšinám
 • c) vydávanie sa za inú osobu alebo za pracovníka Služby alebo klamné vyjadrenie vzťahu s danou osobou
 • d) pozmeňovanie údajov a identifikátorov v snahe skryť pôvod obsahu posielaného cez služby
 • e) vysielanie, posielanie, emailovanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý nemáte právo zverejňovať na základe zákona alebo zmluvy alebo dôverných vzťahov (ako napr. vnútorné informácie, zákonom chránené a tajné informácie na základe pracovnoprávnych vzťahov)
 • f) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie obsahu, ktorý porušuje patent, obchodnú známku, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné majetkové právo
 • g) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie nevyžiadanej alebo neoprávnenej reklamy, reklamných materiálov, nevyžiadaných mailov, reťazových listov, pyramídových hier, alebo akejkoľvek inej formy neoprávnených žiadostí, okrem okruhov, ktoré sú špeciálne na to určené
 • h) vysielanie, posielanie, mailovanie, odosielanie alebo iné šírenie materiálov, ktoré obsahujú softverové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy určené na rušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti počítačového softvéru alebo hardvéru alebo telekomunikačného zariadenia
 • i) obmedzovanie alebo rušenie Služby, alebo serverov a sieti pripojených k Službe, alebo porušovať podmienky alebo predpisy sietí pripojených k Službe
 • j) úmyselne alebo neúmyselne porušovanie platných miestnych, štátnych, národných alebo medzinárodných práv
 • k) poskytovanie materiálov alebo zdrojov (alebo ukrývanie a zatajovanie pôvodu, miesta, zdroja alebo vlastníctva) organizáciám
 • l) sledovanie alebo iné obťažovanie ostatných
 • m) zhromažďovanie osobných údajov o iných užívateľoch v spojení so zakázanými aktivitami

Používateľ,alebo Inzerent, ktorý je osočovaný alebo inak obťažovaný správami s vyššie uvedeným obsahom správy môže podať portálu eurobid.sk podnet na riešenie situácie a po prešetrení, ak je to v súlade s Všeobecnými podmienkami, tomuto používateľovi – Výhercovi aukcie bude účet na eurobid.sk zrušený a zablokovaný.

10. Zveľaďovanie Služby

Odoslaním nápadov, podnetov, dokumentov, a/alebo návrhov Prevádzkovateľovi cez Službu pre podnety alebo spätnú väzbu, beriete na vedomie a súhlasíte, že:

 • (a) vaše príspevky neobsahujú dôverné alebo proprietárne informácie
 • (b) Prevádzkovateľ nie je pod žiadnym záväzkom dôvernosti, explicitným či implicitným, čo sa týka príspevkov
 • (c) Prevádzkovateľ bude mať právo používať alebo uverejniť (alebo si vybrať nepoužívať alebo neuverejniť) takéto príspevky za akýmkoľvek účelom, akýmkoľvek spôsobom, v akomkoľvek médiu kdekoľvek na svete
 • (d) Prevádzkovateľ môže o niečom podobnom ako sú príspevky uvažovať alebo už mať vo vývoji
 • (e) vaše príspevky sa automaticky stávajú vlastníctvom Prevádzkovateľa bez akýchkoľvek záväzkov zo strany Prevádzkovateľ voči vám
 • (f) nemáte právo na žiadnu kompenzáciu či náhradu výdavkov akéhokoľvek druhu od Prevádzkovateľa za žiadnych okolností

11. Náhrada škody

Súhlasíte zbaviť zodpovednosti Prevádzkovateľa a jej zamestnancov, partnerov a poskytovateľom licencie proti škode z akéhokoľvek nároku alebo požiadavky, vrátane rozumných poplatkov za právnikov, vznesenej akoukoľvek treťou stranou kvôli alebo v dôsledku obsahu, ktorý odošlete elektronicky, poštou, vysielaním alebo ho inak urobíte dostupným prostredníctvom Služby, vašim používaním Služby, vašim pripojením do Služby, vašim porušením Podmienok používania, alebo vašim porušením akýchkoľvek práv iných.

12. Žiadne obchodovanie so Službou

Súhlasíte, že žiadnu časť Služby, používanie Služby alebo prístup k Službe nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, obchodovať, sprostredkovávať predaj alebo využívať na akékoľvek komerčné účely.

13. Modifikácie Služby

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a z času na čas modifikovať alebo ukončiť trvalo alebo dočasne Službu (alebo nejakú jej časť) s upozornením alebo bez upozornenia. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne zodpovedný voči vám alebo akejkoľvek tretej strane za akúkoľvek modifikáciu, prerušenie alebo ukončenie Služby.

14. Zrušenie konta k Službe

Súhlasíte, že Prevádzkovateľ môže za istých okolností a bez predošlého upozornenia okamžite zrušiť váš účet k Službe. Medzi príčiny takéhoto zrušenia, okrem iného, patrí :

 • (a) nedodržania alebo porušenia podmienok používania alebo iných začlenených dohôd alebo smerníc
 • (b) požiadavky od orgánov činných v trestnom konaní alebo od iných štátnych výkonných orgánov
 • (c) požiadavka vami (samo iniciované vymazania účtu)
 • (d) prerušenie alebo modifikácia materiálov Služby (alebo akejkoľvek jej časti)
 • (e) nečakané technické alebo bezpečnostné záležitosti alebo problémy
 • (f) dlhotrvajúce obdobia neaktívnosti
 • (g) vaša účasť na podvodných alebo protizákonných aktivitách
 • (h) neplatenie akýchkoľvek poplatkov, ktoré dĺžite v spojení so Službami

Zrušenie vášho účtu zahrňuje

 • (a) odstránenie prístupu do všetkých ponúk v rámci Služby
 • (b) vymazanie vášho hesla a všetkých príslušných informácií, súborov a obsahu vo vašom účte (alebo akejkoľvek jeho časti) alebo v súvislosti s ním
 • (c) zakázanie ďalšieho používania Služby

Naviac, súhlasíte, že všetky zrušenia z príčiny vykoná Prevádzkovateľ podľa svojho vlastného uváženia a že Prevádzkovateľ nebude niesť právnu zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zrušenie vášho účtu k Službe.

15. Jednanie s Inzerentmi

Vaša korešpondencia alebo obchodné jednania s Inzerentmi alebo účasť na propagácii Inzerentov, ktorí sa objavujú na Službe alebo prostredníctvom nej, vrátane platby a dodávky príslušného tovaru alebo služieb, a akékoľvek iné podmienky, záruky alebo reprezentácie súvisiace s takýmito jednaniami, sú výhradne medzi vami a týmto Inzerentom. Súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný za akúkoľvek stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu vzniknutú v dôsledku akýchkoľvek takýchto jednaní alebo v dôsledku prítomnosti takýchto Inzerentov na Službe.

16. Odkazy na iné stránky

Služba môže poskytovať, alebo tretie strany môžu poskytovať odkazy na iné stránky internetu alebo zdroje. Nakoľko Prevádzkovateľ nemá žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a zdrojmi, beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto externých stránok alebo zdrojov a nie je právne ani inak zodpovedný za akýkoľvek Obsah, reklamu, výrobky alebo iné materiály na takýchto stránkach alebo zdrojoch, alebo dostupné na nich. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte, že Prevádzkovateľ nebude právne ani inak zodpovedný, priamo či nepriamo, za žiadnu škodu alebo stratu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú, používaním alebo spoliehaním sa na takýto Obsah, tovaru alebo služieb dostupných na akejkoľvek takejto stránke alebo zdroji, alebo v spojitosti s používaním takéhoto Obsahu, tovaru alebo služieb.

17. Vlastnícke práva Prevádzkovateľa

Beriete na vedomie, že Služba a akýkoľvek potrebný softvér používaný v spojitosti so Službou obsahuje proprietárne a dôverné informácie, ktoré sú chránené platným zákonom o duševnom vlastníctve a inými príslušnými zákonmi. Ďalej beriete tiež na vedomie a súhlasíte, že Obsah nachádzajúci sa v sponzorských reklamách alebo informáciách, ktoré sú vám prezentované prostredníctvom Služby alebo Inzerentmi, je chránený autorskými právami, obchodnými značkami, značkami služby, patentmi, alebo inými vlastníckymi právami a zákonmi. Súhlasíte, že nebudete modifikovať, prenajímať, dávať na leasing, požičiavať, predávať, distribuovať alebo vytvárať odvodené práce, založené na Službe alebo softvéri, v celku alebo sčasti, s výnimkou prípadov, ak tak vyslovene povoľuje príslušne platný zákon alebo máte splnomocnenie od Prevádzkovateľa alebo Inzerentov.

18. Odopretie záruky

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že:

 • 1. vaše používanie Služby je výhradne na vaše vlastné riziko. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, partneri a poskytovatelia licencie výslovne odopierajú všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo predpokladané, vrátane, okrem iného, predpokladaných záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na určitý účel a neporušenia.
 • 2. Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, partneri a poskytovatelia licencie nedávajú žiadnu záruku, že (a) Služba bude splňovať vaše požiadavky; (b) Služba bude neprerušovaná, načas, bezpečná alebo bez chýb; (c) výsledky, ktoré je možné získať z používania Služby budú presné alebo spoľahlivé; (d) kvalita akýchkoľvek výrobkov, služieb, informácií alebo iného materiálu kúpeného alebo získaného vami prostredníctvom Služby naplní vaše očakávania; a (e) akékoľvek chyby v softvéri budú opravené.
 • 3. k akémukoľvek materiálu stiahnutého alebo inak získaného prostredníctvom používania Služby pristupujete podľa svojho vlastného uváženia a na vlastné riziko, a budete výhradne zodpovedný za akékoľvek poškodenie vášho počítačového systému alebo stratu údajov, spôsobenú stiahnutím akéhokoľvek takého materiálu.
 • 4. žiadna informácia, či už ústna alebo písomná, ktorú získane od Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom Služby alebo z nej, nebude zakladať žiadny záväzok, ktorý nie je výslovne uvedený v podmienkach používania.

18. Obmedzenie zodpovednosti

Výslovne rozumiete a súhlasíte, že Prevádzkovateľ a jeho úradníci, zamestnanci, agenti, partneri a poskytovatelia licencie nebudú voči vám zodpovední za žiadne priame, nepriame, súvisiace, osobitné, následné alebo značné škody, vrátane, okrem iného, škôd za stratu zisku, dobrého mena, používania, údajov alebo iných nehmotných strát (dokonca aj keď Prevádzkovateľ bol upozornený na možnosť takýchto škôd), plynúcich z:

 • (a) používania alebo neschopnosti používať Službu
 • (b) nákladov za zaobstaranie náhradného tovaru a služieb plynúcich z akýchkoľvek tovarov, údajov, informácií alebo služieb kúpených alebo získaných alebo správ prijatých alebo transakcií, do ktorých sa vstúpilo prostredníctvom Služby alebo z nej
 • (c) neautorizovaného prístupu k vašim prenosom alebo údajom, alebo ich zmeny
 • (d) výrokov alebo správania akejkoľvek tretej strany na Službu
 • (e) akejkoľvek inej záležitosti súvisiacej so Službou

19. Záverečné ustanovenia

Podmienky používania zakladajú úplnú dohodu medzi vami a Prevádzkovateľom a riadia vaše používanie Služby, nahradzujúc akékoľvek predošlé dohody medzi vami a Prevádzkovateľom týkajúce sa Služby. Môžete tiež podliehať ďalším podmienkam, ktoré môžu platiť v prípade, keď používate alebo kupujete určité iné služby Prevádzkovateľom, pridružené služby, obsah tretej strany alebo softvér tretej strany.

Bez ohľadu na akýkoľvek zákon alebo vyhlášku, ktorá by bola proti, súhlasíte, že akákoľvek reklamácia alebo právne kroky, ktoré vzišli z používania Služby alebo Podmienok používania, alebo sú s nimi spojené, musí byť podaná do jedného (1) roka po tom, čo vznikla táto reklamácia resp. právne kroky, alebo bude navždy premlčaná.

Tieto Podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľ je oprávnený meniť a inovovať Službu bez súhlasu Používateľa a aj bez predchádzajúceho oznámenia zmien Používateľovi.